Веселый Усама 3
  • dazevup

Русский глаз узский? Нет! Просто русские щурятся!

Братия, послушайте как правильно с помощью русской логики рассуждает русский ученьій муж:

https://youtu.be/m86BfDvoZco?t=710
там 1 минута с этого места
за канонічную

(no subject)

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Наканунє "Дєдьіваєвалі" руССкіє люді (ІЗТ) всєго міра обязаньі напомніть єнтому самому міру про єнтіхъ самьіхъ дєдовъ, которьіє, сосно говоря, і ваєвалі, сірєчъ лубкомъ дєда с опісаніємъ.  Начало на Расєє положєно.  Чємъ нє варіянт - лубокъ одного із дєдоффъ. Ну, єжєлі кто грамотє обучєнъ, вотъ - бєрєста об томъ! Я щєтаю, єнто прєкрасно.
І пущай тєпєрячє кто посмєєтъ таявнуть, что мьі, руССкіє люді (ІЗТ), забьілі свою історію і нє чтімъ побєдітєлєй! Такъ чтіть могутъ токма на Расєє!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную

Пусть всєгда будєтъ Путєн!!!

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Днєсь новую радостную вєсть рєку вамъ. В дальоокой Бразіліі хдє в лєсахъ много дікіх бібізянъ, людішкі, хоть і єрєтікі-католікі, нє вєдающіє істєнного православіяРПЦ-ФСБ-МП і всє какъ одінъ аміріканскіє вьікормьішьі, однако вєрно осозналі мудрость бьітія, понєжє сотворяша рукотворньій образъ святъ батюшкі нашєга Путєна...

*істово звєздітссо і прічащаєтссо стєкломоємъ прі воспомінаніі прєсвєтлого імєні*

...і нєсутъ єга с міссіонєрской місієй по всєя Зємля. Вотъ вамъ вражья бєрєста объ томъ. А кто грамотє нє обучєнъ, алі жьідо-бєндєровскіє буквіцьі прєзіратъ, пущай вьіставітъ фунфьірікъ боярьі, да

Collapse )

*вновь істово звєздітссо і прічащаєтссо дєнатуратом уздрєвъ скрєпньій образъ*
за канонічную

Лєтъ мі спікъ фромъ май хартъ - інглішь ніхтъ!

Дорогія братія і сєстрьі во Сятой Фофудьє!
Днєсь сказъ мой о дєлє нужномъ, канонічномъ і зєло путєноугодномъ! Усльіхалъ я объ томъ, что одінъ государєвъ чєловєкъ, холопъ свят батюшкі нашєга Путєна жєлалъ руССкіх отроковъ оградіть от тіятєровъ, культурного пріказу (в народє "Прачєная"), а главноє - отъ агліцкого єзьіка! Зєло отрадно сіє, да токма мало лі что руССкій чєловєк (ізвінітє за тавталогію) с канонічного будуна нє ляпнєтъ? Анъ нєтъ, холопъ брєгєтоносного табакотєрпца Кіріллкі Гундяічаагєнтъ міхайловъ блажєнньій СмірноФФ вторілъ єму, что надобно агліцкій єзьікъ строго настрого возбороніть, а замєсто оного обучатссо єзьіку цєрковнославянскому. Ну, єжєлі ісконная цєрковьРПЦ-ФСБ-МП рєчотъ сіє, то такъ тому і бьіть!!!
Такъ что пакі і пакі глаголю азъ: "Вєльмі понєжє, дорогія братія і сєстрьі! Вєльмі понєжє!" І да прєбудєтъ с вамі Святая Фофудья!

за канонічную

Что жьідо-бєндєровцу хорошо, то руССкому чєловєку (ІЗТ) - смєрть!

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Днєсь мой сказъ объ томъ, как одінъ руССкій чєловєкъ (ІЗТ), прєдавъ своі корні і позабьівъ духовньіє скрєпьі, вкусілъ ЖБ кушанія, отєго волєю святъ батюшкі нашєга Путєна помрє!

Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября. Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке.

Collapse )

Отсєдова мораль, дорогія братія і сєстрьі: єжєлі тьі руССкій чєловєкъ (ІЗТ), то нє отрєкайся от обьічаєвъ отцовъ і дєдовъ, пітайся ісключітєльно водкой (боярой, стєкломоєм, дєнатуратомъ, БФнасвєрло, впіводвапшикъ - нужноє подчєркнуть), і будєтъ тєбє счастіє! На том стояла і стоять будєтъ зємля руССкая!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную

Ударімъ крєстньімъ ходомъ по двойкамъ і єдініцамъ!

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Буду кратокъ - в градє Єкатєрінбургє школьнікі пошлі крєстньімъ ходомъ под дождьомъ, дабьі помолітссо о хорошьіхъ оцєнкахъ. Ну і за отдєльную плату двіжєлубокъ:А я, старьій дуракъ, отрочєство і юность просідєлъ над кнігамі... А можно бьіло, оказьіваєтссо, ударіть по бєзграмотності і нєуспєваємості іконой с батюшкой ампєраторомъ Ніколашкой-воронотєрпцємъ  подъ руководствомъ істєнно православной цєрквіРПЦ-ФСБ-МП. Дорогія братія і сєстрьі, нє повторяйтє чужьіхъ ошьібокъ - дєлайтє своі!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную

Сіські нє показьівать, в баночку нє какать! І будєтъ вамъ счастіє!

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудіє!
С прємногой радостію рєку, что пріньос вамъ азъ новую порцію мудрості духовной і прємного канонічной от отца Ондрюшкі Ткачова, с коєго благодать нє сходітъ вотъ уж долгоє врємя. Днєсь он строго настрого запрєтілъ руССкімъ бабамъ показьівать сіські лєкарямъ, "ібо нє*уй*. Кто жєлаєтъ пріобщітссо к мудрості істєнно святого отцаРПЦ-ФСБ-МП , жєртвуємъ фунфьірікъ боярьі і ознакамліваємссо.Collapse )
Ну а кто возжєлалъ нє чітать, а уздрєть да усльіхать рєчі мудрьіє, дабьі ісчо большє благодать ощутіть, то нє скупімся на бачокъ стєкломоя і созєрцаємъ. А бєзъ стєкломоя - "дулі вамъ всємъ (с)"!


Ну, дулі - такъ дулі!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную

С Новьімъ годомъ, Расєя

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Обсчєізвєстно - какъ встрєтішь Новьій годъ, такъ єго і прожьівьошь! Прошльій 2018 на Расєє началссо с йолочкі. Далєє бьіло Кємєрово.
Днєсь 2019 началссо с моста в паркє Горького:Ждьом-с новостєй про мостъ Кєрчєнскій!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную

Ужосьі в логовє піндосоФФ

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє.

Вотъ такъ жьівьошь на чужбінє, "а кругомъ чужьіє люді, а кругомъ чужой народъ...". І вьіходішь утромъ с канонічного будуна, понєжє всю ночь напрольотъ прічащалссо во здравіє святъ батюшкі нашєга Путєна і відішь іх отвратітєльніє рожьі... Спускаєшься от ніхъ в подзємку - і тамъ онє! Ухмьіляютссо, іздєваютссо... Нє понімаютъ ні твоєй ісконності, ні канонічності со скрєпамі. Просішь по-чєловєчєскі: "От'ієпісь, уважаємьій. Какъ брата прошу - убєрі, пожалуйста, своі  рукі, уважай мойо пространство, закрой свой іпальнікъ жолтая косая бібізяна". І встрєчаєшь полноє нєпоніманіє в іх бєздуховньіх глазах, а вскорє оказьіваєшься жєртвой іх жьідовской бєздуховності, отчєго пріходішь в сєбя на полу, гдє і дожьідаєшся пріходу городовьіх, которьіє упєкаютъ тєбя за твою жє духовность і скрєпьі в холодную... "Какъ страшно жьіть!!!" Здрімъ двіжєлубокъ і ужосаємссо!Хвільма трофєйная, хєройскі отбіта в жьідо-бандєровскомъ прітонє. Пока отбілвалъ, знаєтє лі, поіздєржалссо. Прошу компєнсіровать расходьі кто чємъ можьідъ!
*і нємєдлєнно вьіпілъ*