March 26th, 2009

Сіє в словарь істіннаго фофудііста занєсть надлє

Ісполать вамъ, братіє і сєстри.

Надьісь занімался я поіскомъ іконно-руССкой сєрмяжнай правдьі, ажно явіліся мнє херувімьі і сєрафімьі, і затрєпєташа онє крьіламі сваімі синє-бєла-красньімі, і рєкоша мнє рєчі путєноугодньія, которьія я тутъ на бєрєстяной грамотє запісалъ, і нончє вамъ хочу повєдать, дабьі вьі тожє моглі іспіть із етаго істочніка мудрості.

І вотъ, что повєдалі мнє херувімьі-сєрафімьі:

Пётръ І Алєксєявічъ (Міллєръ) – пєрвьій дірєктор Газпрома, которьій всю жізнь рубілъ окно в Європу, дабу пустіть туда Нордъ Стрімъ, по котрому канонічєскій газ тєкоша.

Іоаннъ Васільєвічъ (Грозньій) – іконно-руССкій царь, кроткаго нрава, знамєнітьій тємъ, что прі нємъ ізрєкоша бьіло, что «Третій Рімъ стояша, дабьі на мєстє єго Чєтвёртьійъ Рейхъ вознікша».

Рамзанъ Кадьіровъ – бусурманінъ.

Коні – хєрувімъ-сєрафімъ въ образє пса-рьікающєго, ніспосланьій защіщать Путєна-Свєтаноснаго отъ враговъ подльіх і ЖБ.

Жідобендеровцьі ілі сокращённа ЖБ – надлєжьітъ піжать токмо чєрєз літєру «Е» какъ жідобЕндєровцьі, а нє жідобАндєровцьі, ібо каждому ІРЧ сіє ізвєстно лучше саміхъ ЖБ.

Кокойто – главньій друг Путєна-Свєтаноснаго, на котораго пєрєйдіша частіша благодаті ВВП. Тоже ефектівньій мєнєджрєръ въ сфєрє освоєнія казньі государєвой.

Штірліцъ – лєгєндарньій борєцъ с ЖБ, увєковєчєньій въ руССкіх народньіхъ бьілінахъ і сказаніяхъ.

Сталіно – іконно-руССкоє названіє ЖБ града Донєцка.

Андрєй Боголюбской – древнє-руССкій князь, первьій борєцъ с ЖБ, падшій смєртью гєройскай въ іхъ оплотє. Могіла єго находітся в оплотє ІРЛ въ сєрдцє ЖБ града Кієва, і посему каждьій ІРЧ нє можетъ оставацца равнодушньім къ сєму кощунствєнному надругатєльству надъ історієй Русі-Святой.

Валуєв Просвєтітєль – богоугодньій старєцъ, борєцъ съ ЖБ-нарєчіємъ.

ГАЗПРОМ – наше всё.

Норд-Стрім также South Stream (SS) – цель, к которой надлєжьітъ стрємітся каждому ІРЧ.

Путінізьм – сувєрєнная дємократія плюсъ капіталізація всєй страньі.

Нікарагуа также Курага – самьій главньій ісконньій союзнікъ Русі Святой Трієдінай.

Абосрусь – названіє новаго саюзнаго государства, въ котороє объєдініться надлєжітъ всємъ разрознєнньімъ частямъ Русі Святой.

Шрёдєр – агентъ СотоНАТО, завєрбованньій ВВП, і съ тєхъ поръ ставшій борцомъ съ ЖБ чумой. Подлєжіт канонізаціі і возвєдєнію въ святьіє съ прісвоєнієм вєчносіяющєго газового ліка.

Юра Лужковъ–Батурінской – вєрньій опрічнікъ Путєна-Свєтаноснаго, борєцъ за ГРС (Сєвастополь) і супротівъ бусурмановъ. Смотрі Кадьіровъ.

КҐБ – кметі государєвьі богоугодньія. Кметі сіречь єсть то ж самоє, что і опрічнікі, токмо на дрєвлєруССкій манєръ.

Варягъ – пєрвьій руССкій нанокрейсер , утоплєнньій японцамі із завєсті прєдъ чудомъ іконно-руССкой інжєнєрнай мьіслі.

Корєяц – другъ і товаріщъ Варяга. Смотрі Варягъ.

Глєб Павловскій – богоугодньій старєцъ, борєцъ съ ЖБ чумой, подло ізгнанньій ЖБ съ тєрріторіі Малой Русі, і нонє вєрньій сподвіжнік і шептунъ Путєна-Свєтоносца. Подлєжітъ канонізаціі послє освобождєнія Малой Русі, стонущєй подъ ігомъ ЖБ, і объєдінєнія ея съ Русью Вєлікой.

Вєртікаль Власті ілі сокращєнна ВВ – вєрньія опрічнікі і сподвіжнікі Путєна-Свєтоносца.

Васісуалій Лоханкін – божій чєловєкъ, замінавшійся поіскамі руССкой сєрмяжной правдьі. Прімєръ єго єсть зєло поучітєлєнъ для каждаго ІРЧ, і всємъ ІРЛ въ мєру своїхъ сілъ надлєжьітъ слєдовать єму во славу Путєна і Русі Трієдінай.