March 27th, 2009

Mini i Pozha

Барін и яйцо!


Братія! Відалі что дємократія с людьми русскімі дєлаєт?! Холопи яйцамі бросаются!! А  барін, молодец, не растерялся ісконно отвєтіл. „дал с лєвой ногі - дай с правой ногі” – красота...

Нончє, братія,

возвращался я съ службьі государєвой на обєдню, і проходя мімо ізби ЖБ адміністраціі, поставлєнной, дабьі сєять расколъ і плодіть єрєсь в МГР, узрєлъ я цвєтъ всєго малороССійскаго народа, коій подъ хоругвямі да крєстамі святьімі подъ ентой самой ізбой собрался, дабьі вьіразіть своє рєшітєльноє нєсогласіє съ політікай антінароднаго ЖБ-рєжіма.
Зєло мєнє сіє зрєліщє возрадовало, ібо єсть єщє на Русі Святой вєрньія чада, которьіє нє дадутъ ЖБ чумє поглотіть народъ малороССійской.
Ажно пріідє в ізбу свою, отправілся я по просторамъ сотоНАТОвскаго інтєрнєта шаріться, дабьі вьіложьіть вамъ, братіє моі, фотографію сєго путєноугоднаго зрєліща. Но нє нашолъ я ні єдінаго упомінанія объ сєм крєстнамъ ходє, ібо подльіє ЖБ прєдатєлі покрьілі вєсь сотоНАТОвской інтєрнєтъ своєй цєнзурой да жьідоморалью. А у мєня съ собой какъ на грєхъ (МП) нє нашлось ні єдінаго канонічєскаго фотоапарата, і потому прішлось мнє вьікласті здєсь картінку съ другога крєстнаго хода, нє мєнєє канонічєскаго і путєноугоднаго.

І посєму хочу спросіть васъ, братья і сєстри (МП), ДОКОЛЄ?