November 12th, 2009

Ура!!! Раскрьітъ заґоворъ ЖБ

Давєчє, братіє і сєстрьі, пєрєсматрівалъ я канонічньій свєтолубокъ объ злодєйскомъ покушєніі на Св. Дєдушку Лєніна єрзкой і подлай жьідожьідовкі Фані Капланъ (Анафємо):
І вотъ съ 25 по 27 сєкунду, коґда подлая жьідожьідовка нажала курокъ, посмотрєлъ Св. Дєдушка Лєнінъ на своє пальто, да і упалъ мордай объ асфальтъ.

І тутъ прішолъ мнє на память опосля 50 граммовъ канонічнай друґой свєтолубокъ, показанньій ЖБ 5 каналомъ (анафємо) въ ґоду 2004 отъ єрьі СвятоПутєна, коґда Вікторъ-нашъ-свєтъ-Фєдарьічъ, въ промєжуткє съ 18 по 30 сєкунду вьішєлъ ізъ автобуса, посмотрєлъ на свой пінжакъ, і рухнулъ на сьіру-зємліцу, акі Св. Дєдушка Лєнінъ въ 18-м ґоду бьілінньій боґатірь.

Вотъ і вознікъ у мєня, братіє і сєстрьі, вопросъ:
1) Ужъ нє жьідожьідовка лі Фаня Капланъ (анафєма) покушалася на нашєґо дараґоґа Вікторъ-Фєдорьіча?
2) Іль нє ЖБ проклятьіє съ Карпатской полоньіньі нашєґо Св. Дєдушку Лєніна в 18-мъ ґодє пьіталіся жьізні лішьіть яйцомъ отравлєнньімъ?

Помоґітє разобраться, ужъ нє здєся лі кроются істокі нєнавісті ЖБ ко всєм ІРЛ?

Вашъ боєцъ і собратъ во Фофудіі Єсґаларъ-Тєрєнъ (удаляєтся іскать руССкую вєроятностную лоґіку в 2 по 50 канонічнай).

Новьій нановоін-освободітєль

Прогуліваясь по жьідопіндосской ізбє-глядєльнє http://www.youtube.com/ нашел я сєй свєрхсєкрєтньій (пєредаьій на Запад жьідогрузінскімі шпійонамі) відолубок архіканонічньій. Он глаголіт о новой моделі наноміротВОРца-освободітєля, малой, но вєсьма удалой.



Да утєшьітся братія канонічная от ізобрєтєнія сего! Всрьотся сотоНАТО і усцьітся от смєха страха, увідав сіх воінов!

Новьія правіла руССкій язьіка отъ Мікла №1

Тутъ давєча съ однімъ ісконнєґомъ крєпко мьі повздорілі.
Нє захотєлъ, малохольньій, правду-матку сєрмяжную сльішать. Вразъ обвінілъ въ єрєсі да въ нізкопоклонствє прєдъ Западомъ (Анафємо). Нє пріняла душа єґо ісполатєй канонічньіхъ.
І заявілъ онъ мнє слєдующєє: "Да научитесь хоть украинским писать". І свєтолубокъ къ сєму прілаґаєтся.



Надобно, я счітаю, ісконнєґа поддєржать. Вєдь бьєтся, малохольньій, акі Ємєля со змєємъ-ґорьіньічємъ. І єщє прєдлаґаю почінъ ісконнєґа [info]mikle1 воплотіть въ жізнь. Нікакіхъ прєдлоґовъ, нікакіхъ "на" і "въ" къ т.н. "украине". Токмо, какъ ісконнєґ вєлітъ: "украинским писать" да "посол Святой Руси (...) Украине". Нікакіхъ прєдлоґовъ.
І єщє надобно намъ, боярє, новую рубріку ввєсті. "РуССкая ґрамматіка" назьіваєтся.