December 7th, 2009

Новєйшая історія отъ Міклє №1

Бдітъ нашъ славньій защітнікъ СвятоПутєна Міклє №1 (въ міру Міхайла-Ломоносовічъ-Луганскій). Дєнно і нощно раскрьіваєт онъ козні ЖБ акі Алєксандр-Рєшідовіч-Дюков стоітъ на стражє фальсіфікаціі історіі въ пользу роССіі.
Вотъ, говорятъ ЖБ, бьілъ въ т.н. "Украине" т.н. "гетьман Павло Скоропадський", коєґо ЖБ во вр. оккупірованомъ ґрадє Кієвє чтятъ настолько, что супротівъ мнєнія большінства руССкоязьічнаґо насєлєнія назвалі імєнємъ єґо одну ізъ уліцъ въ районє Бєссарабскаґо рьінка. І въ учєбніках своіхъ пішутъ объ томъ,что, молъ дє, прі нємъ і акадємію наукъ создалі, і унівєрсітєтъ тамъ кокойто, і "дєржавную варту" (анафємо)!
Но нє дастъ Міклє №1 ЖБ младоє плємя нєзнакомоє сотоНАТОвскімі россказнямі смущать да заставлять пріпадать къ істокамъ к сфальсіфіцірованньімъ ЖБ архівамъ.
Рєжєтъ онъ правду-матку, канонічную історію "Славьі КПСС" цітіруєтъ направо і налєво, дабьі понялі наконєцъ чада неразумньіє, что токмо въ Савєцком Саюзє (Лєпо!) історію ізучалі, а у ЖБ єя токмо фальсіфіціровать супротівъ роССіюшкі моґутъ.
І отрєдактіровалъ он трудъ вєлікой мудрості нєкоєґо Алєксандра Шірокорада (ужъ нє однофамілєц лі Чухонцотєрпца Дюкова сєй учьоньій мужъ?). і повєдалъ намъ объ томъ, что бьіло на самом дєлє, коґда рабочіє і крєстьянє роССіюшкі жівота нє жалєя вмєстє съ Св. Дєдушкой Лєніньімъ біліся за міръ во всємъ мірє, а ЖБ буржуінскіє націоналістьі імъ мєшалі провєсті лампочкі въ каждьій подъєздъ.
Так что тєпєріча знаємъ мьі, что нє бьіло нікакой т.н. академіі наукъ т.н. "украины" - ибо академтю наукъ СССРъ (Лепо!) создалъ дєкрєтомъ въ 1917 ґоду Дєдушка Лєнін і ґлавой єя вєчно жьівьімъ поставілъ Міхайла Ломоносова. І унівєрсітєтов нє бьіло, ібо всємъ ізвєстно, что съ нєґрамотностью токмо Совєцкая власть (лєпо!) боролася, а буржуіньі напротівъ школьі закрьівалі, і всєхъ заставлялі на "галицийском диалекте" ґутаріть. І "дєржавной вартьі нє бьіло", ібо токмо родная совєтская міліція съ бандітамі боролася, а всє остальньіє бороліся съ завоєваніямі октября (Лєпо!). І ґєтьмана тожє нє бьіло, ібо звался онъ въ канонічной історіі "тузємньій вождь ґауптманъ" (Анафємо!).
І єщє мноґо пєрлов нєзємной мудрості тамъ въ ентомъ творєніі єсьмъ, да токмо нєтъ у мєня врємєні всє іхъ пєрєчіслять. Потому всємъ рєкомєндую самімъ сходіть і убєдітся, что Міклє №1 нє зря свой хлєб у батюшкі СвятоПутєна кушаєтъ, да канонічной запіваєтъ. Заодно, за труд скорбньій надобно ісконнєґу ісполать вьіразіть.

П. С. всємі намі любімая ісконнєца варєжка тожє у сєбя сєй трудъ размєстіла.
енот
  • alfrag

Нокрьілся Вошингтонский обком медньім тазом!!! УРА!!!

Возрадуйтесь, братия и сестрьі.
Закончилась гегемония омериканской закулисьі и да восторжествует правда!
Нужно немедлено разосрлать в "ПРАВДУ" , "Известия" и ПДРС.

Последние шаги Администрации Белого Дома показывают на сколько изменилось отношение к России после прихода черного президента. Реверансы отпускаемые в адрес Российского руководства говорят только об одном, Соединенные Штаты наконец осознали бессмысленность своего существования. Не зря в американской среде становится все популярнее утверждение о том, что вся американская экономика держится на Российском рубле. Признать это раньше означало уничтожить Америку как государство. Теперь же пришло время к сближению и постепенному включению США в состав Российской Федерации. Похоже, что в скором времени президент предложит кандидатуру Барака Обамы на пост губернатора Американской области."

Сию весть каноничную прислали сему товарисчу http://alexandr-alymov.livejournal.com/266574.html